• 02 237 3817 (+66-2-237-3817)

มุ่งสู่โลกที่อิสระ

ปัญหาของลูกค้าก็คือปัญหาของเรา
เราต้องการเปลี่ยนโลกดีขึ้นและน่าสนใจยิ่งขึ้นผ่านการแก้ปัญหา

เรามุ่งมั่นจะทำปรัชญาของเราให้เป็นจริง โดยการจ้างทรัพยากรมนุษย์ที่ตระหนักถึงค่านิยม 4 ประการ และสามารถแสดงให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้

ค่านิยม 4 ประการ

เราให้ความสำคัญกับค่านิยม 4 ประการ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินและการสรรหาบุคลากร


เน้นที่ความเร็ว

ประเมินบุคลากรที่สามารถทำงานโดยคำนึงถึงความรวดเร็ว
ให้ความสำคัญกับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างทันท่วงที และมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

ใสใจในผลลัพธ์

เราประเมินบุคลากรที่ทำงานโดยตระหนักถึงผลลัพธ์
ให้ความสำคัญกับความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย โดยมองย้อนมาจากผลลัพธ์ที่จะได้

มองย้อนกลับไปที่งาน

ประเมินบุคลากรที่สามารถมองย้อนกลับไปที่งานของตนเอง และปรับปรุงวิธีการทำงานได้
เคารพคนที่ให้ความสำคัญกลับการมองย้อนกลับไป และสามารถจัดการกับหัวข้อของปัญหาที่ต้องเก็บไปแก้ไข

ทำในสิ่งที่ควรต้องทำ

ประเมินบุคลากรที่สามารถเติมเต็มหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพได้
เคารพคนที่คนที่มีความเชื่อโดยไม่เคยลืมปณิธานที่ตั้งไว้ และมุ่งทำในสิ่งที่ควรทำ